+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Статут академії політичних наук України


 

statutНова редакція

 

 

Розділ 1.    Загальні положення.

1.1.    Громадська організація “Академія політичних наук України” (далі – Академія) є громадською академією наук – суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності, що утворена  відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” з урахуванням положень Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.
1.2.    Академія діє на підставі Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3.    Академія заснована і діє на принципах: добровільності; самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу її членів; прозорості, відкритості та публічності.
1.4.    Академія офіційно використовує як повне, так і скорочене найменування. Найменування Академії є одночасно його фірмовим найменуванням.
Повне найменування:             Громадська організація
„Академія політичних наук України”
Скорочене найменування:  ГО  “АПН України”
1.4.1. Академія на підставі і у порядку, визначеному Положенням про порядок використання найменування Академії іноземними мовами, офіційно використовує свої назви англійською мовою.
Повна назва: “Academy of Political Science of Ukraine”
Скорочена назва:   “APS Ukraine”
1.5.    Академія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Академія може від власного імені набувати майнові та немайнові права, брати на себе зобов’язання, а також бути позивачем чи відповідачем у судах, господарських та арбітражних (третейських) судах.
1.6.    Академія має відокремлене майно і самостійний баланс. Академія відкриває рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків в установленому законодавством порядку.
1.7.    Академія має круглу печатку, що містить її повне найменування українською мовою, штампи та бланки з власним найменуванням, логотип, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Президією Академії. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.
1.8.    Юридична адреса Академії:
02002, місто Київ, вулиця Митрополита Андрія Шептицького, 12, кв. 6.

Розділ 2.    Мета та напрями діяльності.

2.1.    Метою утворення Академії є об’єднання вчених та інших громадян для цілеспрямованого розвитку політичної науки і гуманітарної освіти, гуманітарних технологій у суспільно-політичних відносинах, взаємної координації наукової роботи, обміну досвідом та захисту
фахових інтересів, економічних, юридичних, соціальних прав своїх членів.
Метою діяльності Академії не є одержання та розподіл прибутку.
2.2. Основним напрямом діяльності Академії є сприяння розвитку громадянського суспільства, науки і освіти, донесення до громадськості інформації щодо новітніх розробок у суспільних та політичних науках, налагодження професійних контактів вчених та організація підвищення рівня освіти і кваліфікації своїх членів.
2.3.    Напрямами діяльності Академії є:
•    формування інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки професійної діяльності членів Академії у галузі суспільних та політичних наук і гуманітарної освіти;
•    впровадження та поширення нового досвіду, участі у розробці та реалізації державних програм у галузі науки і освіти;
•    організація досліджень у галузі суспільних та політичних наук і гуманітарної освіти;
•    організація науково-дослідних робіт з науковцями і науковими установами інших держав;
•    сприяння отриманню досвіду, участі в наукових заходах та підвищення кваліфікації науковцями Академії в інших державах;
•    організація та здійснення аналізу і прогнозу суспільно-політичних процесів;
•    сприяння розвитку новітніх технологій у суспільно-політичних відносинах;
•    сприяння розвитку видавничої справи, спеціалізованих засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури та новітніх інформаційних технологій у гуманітарній галузі в Україні та інших державах;
•    сприяння членам Академії в удосконаленні їхніх професійних навичок та поширенні внутрішніх стандартів наукової діяльності.
2.4. На виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Академія має право:
•    представляти й захищати права своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, господарських і третейських (арбітражних) судах, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;
•    будувати взаємовідносини з органами державної влади з урахуванням положень Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
•    порушувати клопотання перед органами державної влади та місцевого самоврядування й іншими фізичними і юридичними особами щодо виконання статутних завдань Академії;
•    встановлювати і розвивати політичні, гуманітарні, інформаційні та професійні зв’язки, в тому числі міжнародні, сприяти обміну досвідом у галузі науки і освіти;
•    поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, цілі, завдання, найменування та символіку;
•    укладати договори та інші правочини з фізичними і юридичними особами, з об’єднаннями громадян з метою виконання статутних завдань Академії, у тому числі з науковцями та науковими установами інших держав;
•    створювати тимчасові наукові колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, експертні підрозділи, співпрацювати із іноземними та міжнародними організаціями, бути колективним членом або засновником міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України;
•    організовувати і брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що стосуються статутних завдань Академії;
•    засновувати засоби масової інформації, інші необхідні для статутної діяльності підприємства, установи та організації, бути суб’єктом видавничої діяльності в установленому законом порядку;
•    забезпечувати науково-методичне та організаційне супроводження видання, заснованого Академією, науково-популярного журналу «Суспільно-політичні процеси», ISSN 2518-7546, Index Copernicus та багатотомного видання Серії «Бібліотека АПН України» з метою популяризації наукових праць членів Академії та світової наукової спадщини;
•    організовувати неприбуткові конкурси та інші публічні заходи в установленому законодавством порядку без мети отримання прибутку;
•    встановлювати відзнаки Академії для нагородження членів Академії та інших громадян за вагомий внесок у розвиток науки і освіти, міжнародного гуманітарного права, а також за заслуги у здійсненні статутних завдань Академії. Положення про відзнаки Академії затверджується Президією Академії;
•    встановлювати стипендії талановитим вченим за вагомий внесок у розвиток науки і освіти та активну громадянську позицію.

Розділ 3. Членство в Академії.
Умови прийому та вибуття. Права та обов’язки.

3.1.    До Академії входять постійні члени Академії і асоційовані члени Академії.
3.2.   Постійними членами Академії є її засновники, які з моменту державної реєстрації Академії є академіками-засновниками Академії і не можуть бути виключеними зі складу Академії.
3.3.     Асоційованими членами Академії можуть бути громадяни України та іноземні громадяни віком від 18 років, які поділяють мету та завдання Академії, сплачують вступний та членські внески, підтримують її матеріально чи організаційно. Рішення щодо набуття асоційованого членства в Академії приймається Президією Академії на підставі особистої письмової заяви.
3.4.       Асоційований член Академії має дорадчий голос.
3.5.    Форми участі постійних та асоційованих членів Академії своїми фінансовими, матеріальними, творчими, інтелектуальними ресурсами в діяльності Академії визначаються чинним законодавством України.
3.6.    Постійні і асоційовані члени Академії мають право ознайомлюватися з результатами  діяльності Академії. Без пояснення причин, на підставі письмової заяви до Президії, припинити своє членство в Академії.
3.7.    Постійні і асоційовані члени Академії зобов’язані дотримуватися вимог цього Статуту, а також рішень Президії з питань, що віднесені до її компетенції.
3.8.    Президія Академії має право виключити асоційованого члена Академії за особистою згодою (добровільно) щодо виходу із асоційованого  членів Академії (на підставі поданої заяви), смерті асоційованого члена Академії, за несплату вступного та членських внесків протягом одного року, за діяльність, що суперечить меті Академії, а також за дії, що дискредитують Академію, завдають їй моральної та матеріальної шкоди, якщо його дії призвели до втрати авторитету Академії. Рішення з цього питання приймається 2/3 (двома третинами) від загальної кількості членів Президії Академії та затверджується Конгресом.

Розділ 4. Структура та керівні органи Академії.

Академія самостійно визначає свою організаційну структуру.
4.1. Конгрес.
4.1.1. Конгрес є вищим керівним органом.
•    Конгрес скликається Президією Академії щоквартально, а у разі необхідності – позачергово;
•    Конгрес складається із постійних членів Академії (академіків-засновників Академії) та правомочний приймати рішення за наявності на його засіданні не менше 2/3 (двох третин) від повного складу;
•    Публічні засідання Конгресу проводяться за участю постійних і асоційованих членів Академії (академіків, членів-кореспондентів, асистентів-дослідників, почесних академіків, зарубіжних академіків, Повноважних представників Академії в інших державах) два рази на рік;
4.1.2. Конгрес:
•    затверджує Статут Академії, вносить зміни та доповнення до Статуту;
•    обирає членів Президії Академії терміном на 5 (п’ять) років та припиняє їхні повноваження;
•    обирає Президента Академії із числа академіків-засновників Академії терміном на 5 (п’ять) років та припиняє його повноваження;
•    обирає членів Контрольно-ревізійної комісії Академії та припиняє їхні повноваження;
•    обирає віце-президентів Академії за поданням Президента Академії та припиняє їхні повноваження;
•    обирає Головного вченого секретаря Академії за поданням Президента Академії та припиняє його повноваження;
•    заслуховує звіти Президента Академії;
•    заслуховує звіти Контрольно-ревізійної комісії;
•    реалізовує право власності на кошти та майно;
•    визначає відповідно до цілей та завдань стратегію діяльності Академії;
•    заслуховує та обговорює звіти Президії щодо діяльності Академії між засіданнями Конгресу;
•    здійснює всебічний контроль за діяльністю Академії, зокрема ревізію фінансового стану Академії, для чого призначає відповідну ревізійну комісію, яка складає акти та звіти за результатами перевірок і доповідає їх Конгресу;
•    затверджує рішення Президії Академії щодо виключення членів Академії;
•    ухвалює резолюції, звернення та інші документи.
4.1.3.   Рішення Конгресу ухвалюються більшістю голосів від присутніх на засіданні, якщо інше не встановлено положеннями цього Статуту, крім рішень щодо  відчуження майна Академії  на  суму,  що  становить  п’ятдесят  і  більше відсотків  майна  Академії та про ліквідацію Академії, що приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.
4.1.4. Засідання Конгресу у разі необхідності можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку.

4.2.    Президія.
4.2.1. Президія є керівним органом Академії, що здійснює загальне керівництво та контроль за функціонуванням Академії на період між засіданнями Конгресу. До Президії входять постійні члени Академії (академіки-засновники) та обрані Конгресом асоційовані члени Академії.  Президія обирається Конгресом Академії за поданням Президента Академії.
4.2.2.    Президія:
•    скликає Конгрес, визначає час, місце і порядок його проведення;
•    звітує перед Конгресом про свою діяльність один раз на 2,5 роки, або на вимогу половини членів Академії;
•    скликає публічне засідання Конгресу всіх членів Академії (постійних і асоційованих) два рази на рік з метою обговорення наукових питань та прийнятих рішень Конгресу й вироблення відповідних резолюцій;
•    приймає рішення щодо набуття асоційованого членства в Академії та вихід з нього на підставі особистої письмової заяви;
•    визначає напрями та методи діяльності Академії між засіданнями Конгресу;
•    визначає кількість академіків, членів-кореспондентів, асистентів-дослідників та приймає рішення щодо прийому академіками, членами-кореспондентами, асистентами-дослідниками, почесними академіками, зарубіжними академіками;
•    затверджує зразки дипломів академіка, члена-кореспондента, асистента-дослідника, почесного академіка, зарубіжного академіка, посвідчення Повноважного представника Академії в інших державах;
•    затверджує поточний бюджет Академії і порядок його використання;
•    затверджує нормативні документи Академії;
•    затверджує зразки печатки, штампів, бланків, символіку та Положення про символіку;
•    затверджує Положення про Вчену раду Академії;
•    затверджує Положення про відзнаки Академії;
•    затверджує Положення про порядок використання найменування Академії іноземними мовами;
•    з метою залучення до діяльності Академії молодих вчених, у тому числі і без наукового ступеня, приймає рішення щодо прийому асистентів-дослідників з врученням відповідного диплому та створює структурний підрозділ для молодих вчених;

•    вирішує питання щодо утворення тимчасових наукових колективів, науково-дослідних, експертних та інших підрозділів Академії і припинення їхньої діяльності, заснування підприємств, установ, організацій, затверджує їхні положення;
4.2.3.    Президія збирається на засідання не менше одного разу на місяць, а у разі необхідності – на спеціальні засідання. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 (двох третин) членів Президії. Президія приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів Президії. При рівності голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Президент Академії. Рішення можуть прийматися шляхом використання засобів зв’язку (за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв’язку, що забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень).

4.3.    Президент.
4.3.1.    Президент Академії обирається Конгресом Академії із числа академіків-засновників терміном на п’ять років та звільняється зі своєї посади рішенням Конгресу, за яке проголосували 2/3 (дві третини) від загального складу Академії.
4.3.2.    Президент:
•    є постійно діючим виконавчим органом Академії;
•    вчиняє юридичні дії від імені Академії без довіреності;
•    головує на засіданнях Президії;
•    скликає засідання Президії і пропонує порядок денний її роботи;
•    готує до розгляду Президії питання про форми та обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуються Академією;
•    очолює Вчену раду Академії та призначає її членів;
•    звітує перед Конгресом один раз на 2,5 роки, або на вимогу половини засновників Академії;
•    організовує роботу Академії, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом та планами діяльності Академії;
•    розподіляє обов’язки між членами Президії;
•    забезпечує розробку і виконання планів Академії;
•    представляє Академію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, українськими та іноземними підприємствами, установами й організаціями, міжнародними організаціями, науковими установами та навчальними закладами інших держав, укладає в установленому законодавством порядку угоди від імені Академії;
•    має право підпису фінансових документів, як перша особа;
•    укладає договори та контракти від імені Академії;
•    видає накази з усіх питань діяльності Академії;
•    затверджує кошторис видатків Академії, штатний розпис Академії та посадові інструкції його працівників;
•    призначає на посади і звільняє з посад працівників Академії;

•    призначає Повноважних представників Академії в інших державах;
•    затверджує правила внутрішнього розпорядку Академії;
•    здійснює керівництво матеріально-технічним забезпеченням Академії;
•    здійснює інші повноваження у межах чинного законодавства з метою виконання статутних цілей Академії.
4.3.3.    Президент, у разі тимчасового припинення виконання своїх повноважень, передає їх члену Президії Академії із числа академіків-засновників шляхом видання відповідного наказу. Президент у будь-який час відновлює виконання своїх повноважень, про що видає відповідний наказ. Виконуючий обов’язки Президента Академії не має право видавати накази з кадрових, фінансових та майнових питань.
4.3.4.    Президент несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Академію, встановлює ступінь відповідальності віце-президентів та інших членів Академії.

4.4.  Головний вчений секретар.
4.4.1. Головний вчений секретар Академії обирається Конгресом за поданням Президента Академії та здійснює такі функції:
•    є членом Президії Академії;
•    організовує роботу Вченої ради Академії;
•    здійснює наукове керівництво тимчасовими науковими колективами, науково-дослідними та експертними підрозділами, що утворюються відповідно до положень Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
•    координує видання науково-популярного журналу «Суспільно-політичні процеси» та Серії «Бібліотека АПН України»;
•    готує документи до виборів академіків, членів-кореспондентів і асистентів-дослідників Академії та представляє їх Президії;
•    вживає заходів щодо виготовлення дипломів академіка, члена-кореспондента, асистента-дослідника, почесного академіка, зарубіжного академіка;
•    відповідає за документообіг Академії;
•    представляє наукові інтереси Академії у відносинах з державними та недержавними органами і установами, громадськими об’єднаннями, українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями за дорученням Президента Академії.
4.4.2.    В Академії утворюється Вчена рада, як консультаційно-дорадчий орган, що діє на підставі Положення про Вчену раду.
4.4.3.    До складу Вченої ради входять Президент Академії, Головний вчений секретар Академії, віце-президенти Академії, члени Академії, науковці інших органів, організацій, установ та запрошені іноземні науковці.

4.5. Засоби масової інформації. Академія є засновником науково-популярного журналу «Суспільно-політичні процеси», ISSN 2518-7546. З метою популяризації наукових досліджень у галузі політичної науки і гуманітарної освіти та своєї діяльності Академія може засновувати інші засоби масової інформації.

Розділ 5. Порядок звітування Президії Академії перед її членами.
5.1. Керівні органи Академії забезпечують для членів Академії вільний доступ до інформації про їхню діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення Статутних завдань.
5.2. Керівні органи Академії у 30 (тридцяти) денний терміни надають відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Академії щодо своєї діяльності та реалізації Статутних завдань.
5.3. Керівні органи Академії щорічно звітують перед членами Академії на публічному засіданні Конгресу з питань, що пов’язані із реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Академії.
5.4   Звіт щодо виконання Статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 (тридцяти) днів від дня подання звітності членам Академії на Конгресі.

Розділ 6.    Порядок обрання академіків та членів-кореспондентів.

6.1.  Академія обирає академіків і членів-кореспондентів.
6.2. Академіком може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора наук, здійснює активну наукову і громадську діяльність, приймає участь у роботі Академії. Як виняток, академіком може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора філософії (кандидата наук) або вчене звання професора і є членом-кореспондентом Академії.
6.3. Членом-кореспондентом може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), здійснює активну наукову і громадську діяльність та приймає участь у роботі Академії.
6.4. Засновники Академії є академіками-засновниками Академії політичних наук України з моменту її державної реєстрації.
6.5. Загальну кількість академіків і членів-кореспондентів визначає Президія Академії.
6.6. Рішення щодо обрання академіків і членів-кореспондентів приймає Президія Академії.
6.7.  Результати виборів оприлюднюються у засобах масової інформації.
6.8. Академіки і члени-кореспонденти можуть позбавлятися звання академіка і члена-кореспондента за діяльність, що призвела до втрати авторитету Академії, або порушення Статуту Академії. Рішення щодо позбавлення звання академіка і члена-кореспондента приймається на публічному засіданні Конгресу Академії за рекомендацією Президії Академії.

Розділ 7.  Обов’язки та права академіків
і членів-кореспондентів Академії.

7.1. Головний обов’язок академіків та членів-кореспондентів полягає у збагаченні науки і освіти новими досягненнями й відкриттями шляхом особисто здійснених наукових досліджень, організації колективної розробки проблем, наукового керівництва роботами.
7.2.  Академіки і члени-кореспонденти зобов’язані брати активну участь у виконанні завдань, що покладені на Академію, сприяти  впровадженню досягнень в суспільно-політичних науках у практику, організовувати роботу, спрямовану на підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів, виконувати доручення Президії Академії.
7.3. Академіки і члени-кореспонденти щороку подають звіт про свою наукову і громадську діяльність.
7.4. Академіки і члени-кореспонденти мають право приймати участь у всіх заходах, що проводить Академія, надавати пропозиції щодо удосконалення діяльності Академії.
Розділ 8. Контрольно-ревізійна комісія.

8.1. Контрольно-ревізійна комісія є контрольним органом Академії, члени якої обираються терміном на 5 (п’ять) років Конгресом.
8.2. Контрольно-ревізійна комісія:
•    підзвітна Конгресу;
•    звітує про свою діяльність один раз на 2,5 роки, або на вимогу половини членів Академії;
•    контролює виконання Статуту Академії;
•    розглядає і формулює рекомендації щодо розв’язання конфліктних ситуацій в Академії;
•    залучає за необхідністю інших осіб до виконання своїх контрольних функцій;
•    здійснює ревізію фінансової діяльності Академії;
•    результати перевірок виносить на розгляд засідань Президії і Конгресу;
•    розглядає заяви і скарги членів Академії та вносить пропозиції щодо їх вирішення до Президії;
•    за поважних причин ініціює скликання позачергового засідання Президії;
•    засідання Контрольно-ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 (дві третини) членів. Рішення приймається простою більшістю голосів;
•    рішення Контрольно-ревізійної комісії підписує її голова.

Розділ 9.  Порядок оскарження.

9.1. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Академії та розгляд скарг розглядається Конгресом Академії.

Розділ 10.    Джерела надходження і порядок використання
коштів  та майна Академії.

10.1. Кошти та майно Академії утворюються за рахунок:
•    вступних та членських внесків членів Академії, добровільних пожертвувань громадян, благодійних внесків юридичних і фізичних осіб тощо;
•    надходжень в результаті здійснення господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
•    коштів Державного бюджету та державного майна, виділених відповідно до чинного законодавства України.
10.2.    Для забезпечення своєї статутної діяльності Академія може мати у своїй власності будинки, споруди, обладнання, майно спеціалізованого призначення, транспортні засоби, грошові кошти, інше майно.
10.3.    Кошти та майно Академії використовуються виключно для виконання її статутних мети та завдань, утримання штатного персоналу та не є метою одержання прибутку.
10.4.    Академія здійснює бухгалтерський облік та державну звітність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10.5.      Академія не несе відповідальності за майновими зобов’язаннями створеними Академією установ, організацій та підприємств, так само як останні не несуть відповідальності за майновими зобов’язаннями Академії, якщо інше не обумовлено відповідними угодами.
10.6.     Академія дотримується норми законодавства щодо заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їхньої частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Розділ 11.    Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

11.1.    Зміни та доповнення до Статуту Академії приймає Конгрес за поданням Президента Академії.
11.2.    Академія повідомляє орган реєстрації про зміни та доповнення до Статуту в установлений законодавством України строк. Будь-які зміни та доповнення до Статуту набирають чинності щодо будь-яких третіх осіб з моменту державної реєстрації таких змін.

Розділ 12.    Припинення діяльності і вирішення питань,
пов’язаних з ліквідацією.

12.1.  Добровільне припинення діяльності Академії може здійснюватися шляхом її реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуску у порядку, встановленому законодавством України. Конгрес приймає рішення про добровільне припинення діяльності Академії шляхом реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуску, за попередньої згоди Президії, кваліфікованою більшістю у ¾ (три четверті) голосів засновників, які присутні та беруть участь у голосуванні, якщо інший порядок не встановлено законодавством.
12.2.  На підставі рішення Конгресу щодо реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуск Президія визначає правонаступників Академії згідно з законодавством України і затверджує відповідні баланси. Правонаступниками Академії не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.
12.3.    Реорганізація (шляхом приєднання) або саморозпуск здійснюється на підставі рішення Конгресу за поданням Президії. Повноваження ліквідаційної комісії здійснює Президія, яка визначає порядок і строки реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуск Академії згідно з законодавством України.
12.4. Академія не є платником податку як неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених законодавством України, якщо Академія утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників Академії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
12.5. У разі реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуск Академії її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику;
12.6.  Припинення діяльності Академії може бути здійснено за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання;
12.7.    Діяльність Академії вважається припиненою з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

_______________________________

Президент ГО “АПН України” доктор політичних наук, академік-засновник Петро Мироненко